Przepisy o przyciemnianiu szyb

Przepisy mówią jednoznacznie, że nie wolno przyciemniać szyb przednich bocznych. Od siebie dodam, że szyby fabrycznie są już przyciemnione w stopniu około 20 % (wystarczy podłożyć białą kartkę i zobaczyć, że jej kolor jest już inny). Jeśli chodzi o szyby tylne boczne i tylną to mogą być oklejone dowolną atestowaną folią w firmie do tego upoważnionej.

https://www.gov.pl/web/bip

Rzeczpospolita Polska
MINISTERSTWO TRANSPORTU
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Departament Transportu Samochodowego
TS 3b 441 13 / 98
Odpowiadając na ponowne wystąpienie z dnia 09.07.1998r. dotyczące stosowania folii na szybach samochodowych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej informuje, że po zasięgnięciu ponownej opinii jednostek badawczych tj. Instytutu Transportu Samochodowego i Instytutu Szkła i Ceramiki Oddział w Krakowie, zweryfikowano interpretacje w tym zakresie. W związku z powyższym Mt i GM przedstawia następującą opinię: Zgodnie z art.66 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. Nr 98, poz. 602 z póżn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało między innymi dostateczne pole widzenia kierowcy. Mając na uwadze rozporządzenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.02.1993r. w sprawie warunków technicznych badań


pojazdów ( Dz.U. z 1996r. Nr 155, poz.772 ) oraz przepisy Regulaminu Nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ stanowiące wymagania w zakresie pola widzenia kierowcy, które okre lają dwie strefy wymaganego pola widzenia kierowcy: do przodu od miejsca kierowcy w promieniu 180 stopni, do tyłu w lusterka wsteczne i wymóg wyposażenia pojazdu w lusterko wsteczne po prawej stronie pojazdu, o ile lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczno ci do tyłu, – przepisy Regulaminu Nr 43 EKG ONZ dopuszczające w pojeżdzie oszklenia o przepuszczalno ci wiatła poniżej 70 procent dla szyb innych niż przednie i nie posiadających wpływu na pole widzenia kierowcy.

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej wyraża opinię, że nie ma podstaw prawnych zakazujących umieszczania w/w folii na szybach nie posiadających wpływu na omówione powyżej wymagane pole widzenia kierowcy.